Privātuma politika

back

Privātuma politika

„JTI CHAT” PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 1. Laipni lūgti „JTI CHAT“ virtuālajā platformā, kas pieejama vietnē www.jtichat.com/lt(turpmāk tekstā – Platforma). Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – "Privātuma politika") regulē, kā datu pārzinis UAB „JTI Baltic“, juridiskās personas reģistrācijas Nr. 111583352, adrese Konstitucijos pr. 21C, Viļņa (turpmāk tekstā - "mēs" vai "Datu pārzinis") pārvalda Jūsu, t.i., personu, kas izmanto Platformu, datus.

 

 1. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ievērojam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – "VDAR"), Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību un citus tieši piemērojamos tiesību aktus, kas regulē personas datu aizsardzību.

 

 1. Mums ir svarīgi, lai Jūsu personas dati Platformā būtu precīzi un atjaunināti. Lūdzam mūs informēt, ja Jūsu personas dati mūsu sadarbības laikā mainās.
 1. DEFINĪCIJAS
 1. Personas datu aizsardzības pārkāpums – drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana, neatļauta nosūtīšana, neatļauta glabāšana vai neatļauta apstrāde.

 

 1. Apstrāde – jebkura darbība vai darbību secība, kas tiek veikta ar personas datiem vai personas datu kopām, izmantojot vai neizmantojot automatizētus līdzekļus, piemēram, vākšana, reģistrēšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, piekļuve, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi tos padarot pieejamus lietošanai, salīdzināšana vai apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 2. Datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā personas datus Datu pārziņa vārdā.
 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI
 1. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs vadāmies pēc šādiem principiem:
  1. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godīgi un pārredzami;
  2. Personas datus vāc konkrētiem, skaidri noteiktiem un likumīgiem nolūkiem, un turpmāk tos neapstrādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem;
  3. Personas dati ir adekvāti, atbilstoši un nepieciešami tikai norādītajiem nolūkiem;
  4. Personas dati ir precīzi un pēc vajadzības atjaunināmi;
  5. Personas datus glabā tādā veidā, lai Jūsu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams noteiktajiem mērķiem;
  6. Personas datus apstrādā tikai tādā veidā, kas nodrošina pienācīgu personas datu drošību.
 1. APSTRĀDĀJAMIE PERSONAS DATI
 1. Mēs par Jums varam vākt šādus datus:

Jūsu personiskā informācija

 1. Jūsu personiskā informācija, piemēram, Jūsu vārds, personas kods, vecums, vai esat tabakas un saistīto izstrādājumu lietotājs, informācija par to, kādi tabakas produkti un saistītie produkti Jums ir zināmi, kādās veicināšanas programmās Jūs piedalāties, kādas ir Jūsu personīgās intereses, datorprasmes, Jūsu vēlmes un viedokļi, pieslēgšanās Platformai vārds un parole, "JTI CHAT" konta numurs (vai cits dalībniekam piešķirtais numurs vai kods), dati par Jūsu savāktajiem punktiem un pasūtītajām balvām, piedaloties JTI veicināšanas programmā, to piegādes adrese (e-pasta adrese), Jūsu darbavietas nosaukums un adrese,  darba pieredze un uzskati, citi aptaujās un programmās sniegtie personas dati, kurus Jūs pats/pati esat mums sniedzis/-usi, aizpildot Platformā esošās veidlapas.

 

 1. Jūs sniedzat savus personas datus brīvprātīgi. Ja dati netiks sniegti, Jūs nevarēsiet piedalīties JTI veicināšanas un/vai zīmola atpazīstamības programmā.

 

Jūsu personas dati, kurus mēs apkopojam vai automātiski ģenerējam.

 

 1. Katru reizi, kad apmeklējat Platformu, mēs varam automātiski vākt šādu informāciju (kas var tikt vākta, izmantojot sīkfailus, par kuriem sīkāka informācija ir atrodama mūsu Sīkfailu politikā):

12.1. tehnisko informāciju, tostarp interneta protokola (IP) adresi, kas tiek izmantota, lai savienotu Jūsu datoru ar internetu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, laika joslas iestatījumus, pārlūkprogrammas spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmu un platformu; un

12.2. informāciju par Jūsu apmeklējumu, tostarp: visu vienotā resursu vietrāža (URL) pārlūkošanas datplūsmu uz Platformu, caur to un no tās (tostarp datumu un laiku); Platformas reakcijas laiku, lejupielādes kļūdas, konkrētu lapu apmeklējumu ilgumu, informāciju par lapu mijiedarbību (piemēram, ritināšanu, klikšķiem un peles pārlikšanu) un veidu, kādā Jūs esat pabeidzis (-usi) lapas pārlūkošanu.

 1. Datu pārzinis nevāc Jūsu īpašu kategoriju personas datus, t. i., informāciju, kas attiecas uz Jūsu rasi vai etnisko izcelsmi, politisko, reliģisko, filozofisko vai citu pārliecību, dalību arodbiedrībās, veselību, seksuālo dzīvi vai informāciju par Jūsu sodāmību. Mēs aicinām Jūs brīvprātīgi atturēties sniegt vairāk savu personas datu, nekā mums ir nepieciešams, lai izpildītu Privātuma politikā noteiktos mērķus, jo īpaši attiecībā uz iepriekšminētajām īpašajām datu kategorijām.

 

 1.  PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATOJUMS
 1. Jūsu personas datus mēs izmantosim tikai tad, ja to atļauj tiesību akti. Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, saskaņā ar šādiem juridiskajiem pamatiem:

14.1. ja piekrītat savu datu apstrādei;

14.2. ja tas ir nepieciešams mūsu (vai trešās puses) likumīgo interešu īstenošanai un Jūsu intereses un pamattiesības nav svarīgākas par šīm interesēm. Mūsu leģitīmās intereses var ietvert Platformas administrēšanu, Jūsu informēšanu par Platformas izmaiņām, tīmekļa analīzi u.c.;

14.3. ja mums ir jāizpilda juridiskas vai normatīvas saistības, piemēram, lai nodrošinātu pareizu nodokļu aprēķinu un samaksu saistībā ar balvām.

 

 1. Lūdzam ņemt vērā, ka mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, balstoties uz vairāk nekā vienu likumīgu pamatu atkarībā no konkrētā nolūka, kādam dati tiek izmantoti. Ja vēlaties uzzināt, uz kāda konkrētā tiesiskā pamata mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot “JTI CHAT” saiti "Palīdzība".

 

 1. Personas datu apstrādes mērķi

Jūsu sniegtā informācija

 1. Jūsu sniegtos personas datus mēs izmantojam šādiem nolūkiem:
  1. īstenojot JTI veicināšanas un/vai zīmola atpazīstamības programmu, kas paredzēta tabakas un saistīto izstrādājumu tirdzniecības vietu pārstāvjiem, tostarp, bet ne tikai, organizējot dažādas spēles, aptaujas, loterijas, nosakot uzvarētājus un piešķirot balvas;
  2. informējot par izmaiņām mūsu Platformā vai citām izmaiņām, kas var Jūs ietekmēt, vai lai atbildētu uz Jūsu iesniegtajiem jautājumiem;
  3. ievērojot juridiskās prasības, piemēram, nodokļu prasības, saistībā ar JTI veicināšanas un/vai zīmola atpazīstamības programmas īstenošanu, balvu piešķiršanu, ciktāl to pieprasa piemērojamie likumi, normatīvie tiesību akti, kompetento iestāžu likumīgie pieprasījumi;
  4. citiem tiesību aktos paredzētajiem mērķiem.

 

 1. Mēs izmantosim mūsu automātiski savāktos vai ģenerētos personas datus:
  1.  Platformas administrēšanai, tostarp problēmu novēršanai, datu analīzei u. c;
  2. lai uzlabotu Platformu un nodrošinātu, ka saturs Jums tiek piedāvāts pēc iespējas efektīvāk, kā arī tam, lai šajā nolūkā uzkrātu apkopojamos statistikas datus par Platformas izmantošanu;
  3. lai aizsargātu Platformu un uzturētu tās drošību.
 1.  JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

 

 1. Mēs varam sniegt Jūsu personas datus JTI grupas dalībniekiem, t. i., JT International SA kā galvenajai kontrolakciju sabiedrībai un tās filiālēm.

 

 1. Mēs varam sniegt Jūsu informāciju noteiktām trešajām pusēm:
  1. uzņēmējdarbības partneriem, piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, kas palīdz mums sasniegt mūsu mērķus, piemēram, reklāmas vai mārketinga aģentūrām, datu mitināšanas, Platformas uzturēšanas un satura nodrošinātājiem u. tml. Parasti šādi partneri, piegādātāji un apakšuzņēmēji darbojas kā datu apstrādātāji;
  2. analītisko pakalpojumu un meklēšanas rīku sniedzējiem, kuri mums palīdz uzlabot un optimizēt Platformu. Lai palīdzētu analizēt Platformas lietošanu, Platformā tiek izmantots „Google Analytics“ tīmekļa analīzes pakalpojums. Šim nolūkam „Google Analytics“ izmanto sīkfailus. “Google Ireland Limited”, adrese Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija, atbild par šādu apstrādi un darbojas kā datu apstrādātājs. Plašāka informācija par datu apstrādi šim nolūkam ir pieejama „Google“ privātuma politikā. Lūdzam izlasīt arī mūsu Sīkfailu politiku.

 

 1. Mēs varam izpaust Jūsu personas datus trešajām pusēm arī šādos gadījumos:
  1.  uzņēmuma vai aktīva pārdošanas vai iegādes gadījumā - potenciālajam pārdevējam vai pircējam;
  2.  ja mūs vai pēc būtības visus mūsu aktīvus iegādājas trešā persona, tad Datu pārziņa rīcībā esošie personas dati tiks uzskatīti par vienu no nodoto aktīvu elementiem;
  3.  ja mums ir pienākums izpaust vai sniegt Jūsu personas datus, lai izpildītu juridiskas saistības vai lai nodrošinātu “JTI CHAT” platformas lietošanas noteikumu izpildi un piemērošanu; lai aizsargātu mūsu, mūsu klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību. Mēs varam arī kopīgot informāciju ar citiem uzņēmumiem un organizācijām krāpšanas aizsardzības nolūkos.
 1.  JŪSU PERSONAS DATU GLABĀŠANAS VIETA

 

 1. Jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un tur uzglabāti. Tos var apstrādāt arī darbinieki, kas strādā pie mums vai pie kāda no mūsu piegādātājiem ārpus EEZ. Mēs veiksim visus pamatoti nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu drošu apstrādi saskaņā ar šo Privātuma politiku. Ja dati tiks nosūtīti uz trešajām valstīm, tie tiks nosūtīti uz valstīm, kuras Eiropas Komisija ir atzinusi par valstīm ar atbilstošu datu aizsardzības līmeni (piemēram, Šveici), vai uz tām attieksies datu aizsardzības standarta normas. Ja par to vēlaties saņemt vairāk informācijas, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot “JTI CHAT” saiti "Palīdzība".

 

 1. DATU DROŠĪBA
 1. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs izmantosim atbilstošas procedūras un drošības pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Jūsu datiem un nejaušu datu nozaudēšanu. Visi personas dati tiek glabāti mūsu drošajos serveros. Jūsu personas datiem var piekļūt tikai darbinieki, aģenti, darbuzņēmēji un citas trešās puses, kurām tie ir jāzina. Viņi apstrādās Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, un uz viņiem attieksies konfidencialitātes pienākums.

 

 1. Diemžēl informācijas pārraide internetā nav pilnībā droša. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt Jūsu datu, kurus pārsūtāt, izmantojot Platformu, drošību. Esam izstrādājuši procedūras, lai novērstu iespējamus datu aizsardzības pārkāpumus, un, ja mums būs juridisks pienākums, mēs ziņosim par pārkāpumiem Jums un visām attiecīgajām pārvaldes iestādēm.

 

 1. JŪSU PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS LAIKS

 

 1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jums ir tiesības piedalīties JTI veicināšanas un/vai zīmola atpazīstamības programmā un būt Platformas lietotājam. Ja darba vietas maiņas gadījumā Jūs vairs nevarēsiet piedalīties JTI veicināšanas un/vai zīmola atpazīstamības veicināšanas programmā, Jūsu konts Platformā tiks slēgts saskaņā ar “JTI CHAT” platformas lietošanas noteikumiem, un JTI vairs neapstrādās Jūsu personas datus un tos iznīcinās.

 

 1. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā vienu gadu no dienas, kad pēdējo reizi pieteicāties savā kontā Platformā.

 

 1. Ja personas datus ir nepieciešams glabāt ilgāku laiku, tad saskaņā ar likumu vai tiesību aktu prasībām mēs glabāsim personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās prasības.

 

 1. JŪSU TIESĪBAS

 

 1. VDAR noteiktajos gadījumos Jums ir šādas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem:
  1.  tiesības zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi;
  2. tiesības saņemt apstiprinājumu, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pieprasīt, lai mēs Jums sniedzam piekļuvi Jūsu personas datiem, un saņemt apstrādāto personas datu kopiju ("piekļuves tiesības");
  3. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja informācija ir nepilnīga vai neprecīza ("tiesības uz datu labošanu");
  4.  pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja mums vairs nav pamatotu iemeslu tos apstrādāt vai ja esat veiksmīgi izmantojis (-usi) savas tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi ( "tiesības tikt aizmirstam");
  5. nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, ja mēs pamatojam apstrādi ar mūsu likumīgajām interesēm (vai trešās puses likumīgajām interesēm) un Jūs uzskatāt, ka apstrāde ietekmē Jūsu pamattiesības un brīvības. (Piezīme: mums var būt pārliecinoši leģitīmi iemesli informācijas apstrādei, kas ir svarīgāki par Jūsu tiesībām un brīvībām);
  6. pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, pastāvot šādiem apstākļiem: a) ja vēlaties, lai mēs pārbaudām, vai Jūsu personas dati ir precīzi; b) ja mēs nelikumīgi izmantojam Jūsu personas datus, bet Jūs nevēlaties, lai mēs tos dzēstu; c) ja Jums ir nepieciešams, lai mēs saglabātu Jūsu personas datus pat tad, kad tie mums vairs nav nepieciešami, jo Jums ir vajadzīgi šie personas dati, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības; vai d) ja Jūs neesat atļāvis (-usi) mums izmantot Jūsu personas datus, bet mums ir nepieciešams pārbaudīt, vai mums ir sevišķi svarīgs likumīgs pamatojums to izmantošanai;
  7. pieprasīt, lai Jūsu informācija tiktu pārsūtīta Jums vai trešajai pusei ("tiesības uz datu pārnesamību");

 

  1. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, ja mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītas datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

 

 1. Ja vēlaties izmantot kādu no iepriekšminētajām tiesībām, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot “JTI CHAT” saiti "Palīdzība".

 

 1. Jums nebūs jāmaksā maksa par piekļuvi saviem personas datiem (vai par jebkuru citu tiesību izmantošanu). Tomēr mēs varam pieprasīt samērīgu maksu, ja Jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots, atkārtojas vai ir nesamērīgs. Šādos apstākļos mēs varam arī atteikties izpildīt Jūsu pieprasījumu.

 

 1. Lai apstiprinātu Jūsu identitāti, mums var nākties Jums lūgt konkrētu informāciju. Tas ir drošības pasākums, kas paredzēts, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati netiek izpausti personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

 

 1. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei - Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/) vai jebkurai citai uzraudzības iestādei dalībvalstī, kurā Jūs parasti dzīvojat, strādājat vai kurā ir noticis iespējamais pārkāpums.

 

 1. MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS UN ATJAUNINĀJUMI

 

 1. Visas turpmākās izmaiņas mūsu Privātuma politikā tiks publicētas Platformā un, ja nepieciešams, Jums tiks paziņotas pa e-pastu. Lūdzam regulāri apmeklēt Platformu, lai pārliecinātos, ka neesat palaidis (-usi) garām mūsu Privātuma politikas atjauninājumus un izmaiņas.
 2. Privātuma politika izveidota/atjaunināta 2022. gada 27. septembrī.