Privatumo politika

back

Privatumo politika

„JTI CHAT” PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Sveiki apsilankę virtualioje platformoje „JTI CHAT“, patalpintoje interneto svetainėje adresu www.jtichat.com/lt/ (toliau – Platforma). Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja, kaip duomenų valdytoja UAB „JTI Baltic“, juridinio asmens kodas 111583352, adresas, Konstitucijos pr. 21C, Vilnius (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytoja“) tvarko Jūsų, t.y. asmenų, besinaudojančių Platforma, duomenis.

 

 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

 

 1. Mums svarbu, kad Jūsų asmens duomenys Platformoje būtų tikslūs ir atnaujinti. Prašome pranešti, jei mūsų bendradarbiavimo metu Jūsų asmens duomenys pasikeistų.
 1. SĄVOKOS
 1. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys.

 

 1. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka kaip  rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 2. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Duomenų valdytojos vardu tvarko asmens duomenis.
 1. ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI
 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės šiais principais:
  1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  3. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant nurodytų tikslų;
  4. Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
  5. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę galima būtų nustatyti ne ilgiau nei kad yra būtina siekiant nustatytų tikslų;
  6. Asmens duomenys tvarkomi tik tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.
 1. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 1. Mes galime rinkti tokius toliau nurodytus duomenis apie Jus:

 

Jūsų asmeninė informacija

 

 1. Jūsų asmeninę informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, asmens kodas, amžius, informacija, ar esate tabako produktų ir susijusių produktų vartotojas, informacija, kokius tabako produktus ir susijusius produktus žinote, kokiose skatinimo programose dalyvaujate, Jūsų asmeniniai pomėgiai, kompiuterinis raštingumas, nuomonės pageidavimai, prisijungimo prie Platformos vardas, slaptažodis, „JTI CHAT“ paskyros  numeris (ar kitoks dalyviui suteiktas numeris ar kodas), duomenis apie dalyvaujant JTI skatinimo programoje Jūsų surinktus taškus ir užsakytus prizus, jų pristatymo adresą (el.pašto adresą), Jūsų darbovietės pavadinimas ir adresas, darbo patirtis ir požiūris, kiti apklausose ir programose pateikti asmens duomenys, kuriuos Jūs suteikiate mums pats (-),  pildydamas (-a) formas Platformoje.

 

 1. Savo asmens duomenis suteikiate savanoriškai. Nesuteikę duomenų, neturėsite galimybės dalyvauti JTI skatinimo ir / ar prekės ženklo žinomumo didinimo programoje.

 

Mūsų automatiškai renkami ar generuojami Jūsų asmens duomenys

 

 1. Kiekvieną kartą Jums lankantis Platformoje mes galime automatiškai rinkti toliau nurodytą informaciją (jai rinkti gali būti naudojami slapukai, apie kuriuos daugiau informacijos galite rasti mūsų Slapukų politikoje):

12.1.  techninę informaciją, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kuris naudojamas jungiant Jūsų kompiuterį prie interneto, informaciją apie naršyklės tipą ir versiją, laiko zonos nuostatas, naršyklės įskiepių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą; bei

12.2. informaciją apie Jūsų apsilankymą, įskaitant: visą universaliojo adreso (URL) naršymo srautą į Platformą, per ją ir iš jos (įskaitant datą ir laiką); Platformos reakcijos laiką, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmę, sąveikos su puslapiu informaciją (pavyzdžiui, slinkimą, spustelėjimus ir pelės žymeklio užvedimus), ir kokiais būdais puslapio naršymas buvo baigtas.

 1. Duomenų valdytoja nerenka Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų, tai yra, informacijos, susijusios su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacijos apie Jūsų teistumą. Raginame Jus savanoriškai nepateikti daugiau savo asmens duomenų nei mums reikia tam, kad galėtume įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytus tikslus, ypač aukščiau nurodytų specialių kategorijų duomenų.

 

 1.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
 1. Naudosime Jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jei tai leidžia teisės aktai. Tvarkysime Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

14.1.  jei duodate sutikimą dėl savo duomenų tvarkymo;

14.2. jei to reikia mūsų (arba trečiosios šalies) teisėtiems interesams įgyvendinti ir Jūsų interesai bei pagrindinės teisės nėra viršesni už šiuos interesus. Prie mūsų teisėtų interesų gali būti priskiriamas Platformos administravimas, Jūsų informavimas apie Platformos pakeitimus, žiniatinklio analitika ir kita;

14.3. jei privalome vykdyti teisinį arba reguliavimo įsipareigojimą, pavyzdžiui, užtikrinti teisingą mokesčių, susijusių su prizais, apskaičiavimą ir sumokėjimą.

 

 1. Atkreipkite dėmesį, kad mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis daugiau kaip vienu teisėtu pagrindu, atsižvelgdami į konkretų duomenų naudojimo tikslą. Jei norite sužinoti, kokiu konkrečiai teisėtu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis per “JTI CHAT” nuorodą “Pagalba”.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų pateikta informacija

 1. Mes naudojame Jūsų pateiktus asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
  1. siekdami įgyvendinti JTI skatinimo ir / ar prekės ženklo žinomumo didinimo programą, skirtą tabako ir su juo susijusių produktų prekybos vietų atstovams, įskaitant, bet neapsiribojant, įvairių žaidimų, apklausų, loterijų organizavimą, laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą;
  2. norėdami pranešti jums apie pokyčius mūsų Platformoje arba kitus pasikeitimus, kurie gali Jus paveikti ar atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus;
  3. siekdami įvykdyti teisinius, pavyzdžiui, mokestinius, reikalavimus, susijusius su JTI skatinimo ir / ar prekės ženklo žinomumo didinimo programos įgyvendinimu, prizų įteikimu, kiek to reikalauja galiojantys įstatymai, norminiai teisės aktai, teisėti kompetentingų institucijų prašymai;
  4. kitais teisės aktų numatytais tikslais.

 

 1. Mes naudosime mūsų automatiškai renkamus ar generuojamus asmens duomenis:
  1.  administruodami Platformą, įskaitant sutrikimų šalinimą, duomenų analizę ir pan;
  2. norėdami patobulinti Platformą ir užtikrinti, kad turinys būtų kuo efektyviau pateikiamas Jums bei dėl to kaupdami agreguotus statistinius duomenis apie naudojimąsi Platforma;
  3. siekdami apsaugoti Platformą ir išlaikyti ją saugią.
 1.  JŪSŲ INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

 

 1. Mes galime teikti Jūsų asmens duomenis JTI grupės nariams, t. y. JT International SA kaip pagrindinei kontroliuojančiajai įmonei ir su ja susijusioms įmonėms.

 

 1. Galime teikti Jūsų informaciją tam tikroms trečiosioms šalims:
  1. verslo partneriams, tiekėjams ir subrangovams, kad šie padėtų įgyvendinti mūsų siekiamus tikslus, pavyzdžiui, reklamos ar rinkodaros agentūroms, duomenų prieglobos, Platformos techninio aptarnavimo ir turinio teikėjams ir pan. Įprastai tokie partneriai, tiekėjai, subrangovai veikia kaip duomenų tvarkytojai;
  2. analitikos paslaugų ir paieškos priemonių teikėjams, kurie padeda mums tobulinti ir optimizuoti Platformą. Platformoje naudojama „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi Platforma. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus. Už tokį duomenų tvarkymą yra atsakinga “Google Ireland Limited”, įsikūrusi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija, kuri veikia kaip duomenų tvarkytoja. Daugiau apie duomenų tvarkymą šiuo tikslu rasite „Google“ privatumo politikoje. Taip pat prašome perskaityti mūsų Slapukų politiką.

 

 1. Taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims toliau nurodytomis aplinkybėmis:
  1.  tuo atveju, jei parduotume ar įsigytume tam tikrą verslą ar turtą - potencialiam tokio verslo ar turto pardavėjui ar pirkėjui;
  2.  jei mus ar iš esmės visą mūsų turtą įsigyja trečioji šalis, tokiu atveju Duomenų valdytojos turimi asmens duomenys bus laikomi vienu iš perduodamo turto elementų;
  3.  jei mums taikoma prievolė atskleisti arba pateikti Jūsų asmens duomenis laikantis teisinių įsipareigojimų arba siekiant užtikrinti naudojimosi „JTI CHAT“ Platforma sąlygų vykdymą ar taikymą; arba siekiant apsaugoti mus, mūsų klientų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą. Taip pat galime dalytis informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis apsaugos nuo sukčiavimo tikslais.
 1. KUR SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į Europos Ekonominei Erdvei (EEE) nepriklausančias šalis ir jose saugomi. Taip pat juos gali tvarkyti kitur nei EEE esantis personalas, dirbantis mums ar vienam iš mūsų tiekėjų. Mes imsimės visų pagrįstai reikalingų veiksmų, kad užtikrintume saugų Jūsų duomenų tvarkymą pagal šią Privatumo politiką. Jei duomenys perduodami į trečiąsias šalis, jie perduodami į šalis, kurias Europos Komisija pripažino užtikrinančiomis pakankamą duomenų apsaugos lygį (pavyzdžiui, Šveicarija) arba tokiems perdavimams bus taikomos standartinės duomenų apsaugos sąlygos. Jei norėtumėte gauti apie tai daugiau informacijos, susisiekite su mumis per “JTI CHAT” nuorodą “Pagalba”.

 

 1. DUOMENŲ SAUGUMAS
 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, taikysime tinkamas procedūras ir saugumo priemones, kad užkirstume kelią nesankcionuotai prieigai ir netyčiniam Jūsų duomenų praradimui. Visi asmens duomenys saugomi mūsų saugiuose serveriuose. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų gauna tik tie darbuotojai, atstovai, rangovai ir kitos trečiosios šalys, kuriems būtina juos žinoti. Jie tvarkys Jūsų asmens duomenis tik laikydamiesi mūsų nurodymų ir jiems bus taikomas konfidencialumo įsipareigojimas.

 

 1. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors dėsime visas pastangas, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti Jūsų duomenų, kuriuos perduodate per Platformą, saugumo. Esame sukūrę tvarką, skirtą galimiems duomenų saugumo pažeidimams šalinti, ir kai esame teisiškai įpareigoti, pranešime apie pažeidimus Jums ir visoms atitinkamoms reguliavimo institucijoms.

 

 1. KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

 1. Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol turite teisę dalyvauti JTI skatinimo ir / ar prekės ženklo žinomumo didinimo programoje ir būti Platformos naudotojas. Pakeitus darbo pobūdį, jeigu dėl to nebegalite dalyvauti JTI skatinimo ir / ar prekės ženklo žinomumo didinimo programoje, Jūsų paskyra Platformoje bus panaikinta remiantis naudojimosi „JTI CHAT“ Platforma sąlygomis,  ir JTI nebetvarkys Jūsų asmens duomenų bei juos sunaikins.

 

 1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Jūsų paskyros Platformoje dienos.

 

 1. Jeigu asmens duomenis būtina saugoti ilgiau, tuomet, vadovaudamiesi įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimais, saugosime juos tik tiek, kiek reikia siekiant įgyvendinti teisinius reikalavimus.

 

 1. JŪSŲ TEISĖS

 

 1. BDAR nustatytais atvejais turite toliau nurodytas teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
  1.  teisę žinoti (būti informuotam) apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  2. teisę gauti patvirtinimą, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašyti, kad mes leistume Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, taip pat gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją (vadinama „teisė susipažinti su duomenimis“);
  3. paprašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei informacija neišsami arba netiksli (vadinama „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“);
  4.  paprašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei nėra pagrįstų priežasčių, dėl kurių mes turėtume juos tvarkyti, arba jei sėkmingai pasinaudojote savo teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (vadinama „teisė būti pamirštam“);
  5. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tvarkymą grindžiame savo teisėtu interesu (arba trečiosios šalies teisėtais interesais) ir Jūs manote, kad duomenų tvarkymas turi poveikį Jūsų pagrindinėms teisėms ir laisvėms. (Pastaba: mes galime turėti įtikinamus teisėtus pagrindus tvarkyti informaciją, kurie yra viršesni už jūsų teises ir laisves);
  6. paprašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą toliau nurodytomis aplinkybėmis: a) jei norite, kad patikrintume, ar Jūsų asmens duomenys tikslūs; b) jei mes naudojamės asmens duomenimis neteisėtai, bet Jūs nenorite, kad mes juos ištrintume; c) jei Jums reikia, kad mes saugotume Jūsų asmens duomenis net tuomet, kai mums jų nebereikia, nes Jums reikia asmens duomenų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; arba d) Jūs neleidote mums naudoti savo asmens duomenimis, tačiau mums reikia patikrinti, ar mes turime viršesnių teisėtų pagrindų ją naudoti;
  7. paprašyti perduoti jūsų informaciją Jums arba trečiajai šaliai (vadinama „teisė į duomenų perkeliamumą“);

 

  1. Turite teisę atšaukti savo sutikimą, jei mes tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi sutikimu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

 1. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių, susisiekite su mumis per “JTI CHAT” nuorodą “Pagalba”.

 

 1. Už prieigą prie savo asmens duomenų (arba už naudojimąsi bet kuria kita teise) neturėsite mokėti jokio mokesčio. Tačiau mes galime taikyti pagrįstą mokestį, jei Jūsų prašymas aiškiai nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas. Taip pat šiomis aplinkybėmis galime atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

 

 1. Mums gali tekti paprašyti Jūsų konkrečios informacijos, kuri patvirtintų Jūsų tapatybę. Tai saugos priemonė, skirta užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų atskleisti asmeniui, neturinčiam teisės ją gauti.

 

 1. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/) arba bet kuriai kitai priežiūros institucijai valstybėje narėje, kurioje įprastai gyvenate, dirbate arba kurioje buvo įvykdytas įtariamas pažeidimas.

 

 1. MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR ATNAUJINIMAI

 

 1. Visi būsimi mūsų Privatumo politikos pakeitimai bus pateikti Platformoje ir, jei reikia, apie juos Jums bus pranešta el. paštu. Prašome reguliariai lankytis Platformoje, kad nepraleistumėte mūsų Privatumo politikos atnaujinimų ir pakeitimų.
 2. Privatumo politika buvo sudaryta / atnaujinta 2022 m. rugsėjo 27 d.