Bendrosios taisyklės

back

Bendrosios taisyklės

I. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Sveiki apsilankę virtualioje platformoje „JTI CHAT“, patalpintoje interneto svetainėje adresu www.jtichat.com/lt/ (toliau – Platforma), kurią valdo UAB „JTI Baltic“, juridinio asmens kodas 111583352, adresas, Konstitucijos pr. 21C, Vilnius (toliau – „mes“ arba „Valdytoja“).
2. Lankydamasis Platformoje asmuo patvirtina, kad perskaitė ir sutiko su šiomis naudojimosi „JTI CHAT“ platforma sąlygomis (toliau – Naudojimosi sąlygos). Jei asmuo nesutinka su visomis Naudojimosi sąlygomis, jis turi nesilankyti Platformoje ir ja nesinaudoti.
II. NAUDOTOJAI
3. Platforma gali naudotis tik tabako, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių prekybos vietų (toliau – tabako prekybos vietos) atstovai– darbuotojai (fiziniai asmenys), besilaikantys visų Platformos taisyklių ir atitinkantys šias sąlygas (toliau – Naudotojai):
3.1. Naudotojai privalo būti 18 metų ar vyresni;
3.2. Naudotojai turi būti įgalioti prekiauti tabaku, tabako gaminiais ir/ar su jais susijusiais gaminiais;
3.3. Naudotojai Platformos naudojimo metu privalo būti įdarbinti Platformos registracijoje nurodytoje tabako prekybos vietoje.
III. PASKYRA
4. Jūsų paskyra Platformoje gali būti aktyvi tol, kol remiantis aukščiau nurodytomis sąlygomis turite teisę būti Naudotoju. Pakeitus darbo pobūdį, jeigu dėl to nebegalite būti Naudotoju, privalote panaikinti savo paskyrą Platformoje arba pranešti apie tai Platformoje paspausdami nuorodą "Pranešti apie pasikeitusią darbo vietą" ir užpildydami prašomą informaciją. Valdytoja, nustačiusi, jog nebegalite būti Naudotojas, panaikina Jūsų paskyrą Platformoje ir nebetvarko Jūsų asmens duomenų bei juos sunaikina.
5. Jūsų paskyra gali būti deaktyvuota, jeigu nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Jūsų paskyros Platformoje dienos praėjo daugiau kaip 30 dienų. Deaktyvuota paskyra gali būti vėl aktyvuota neprarandant joje sukauptų duomenų. Jei norite, kad Jūsų paskyra būtų vėl aktyvuota, prisijunkite prie Platformos naudodamiesi nuoroda "Atstatyti slaptažodį" ne vėliau kaip per 60 dienų nuo paskyros deaktyvavimo dienos.
6. Nesusisiekus su Valdytoja ilgiau nei 60 dienų nuo paskyros deaktyvavimo dienos, Jūsų paskyra ir visi joje esantys Jūsų duomenys gali būti panaikinti (ištrinti). Atsižvelgiant į tai, kad Valdytoja kartą per metus atlieka duomenų aktualumo patikrinimą, bet kokiu atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Jūsų paskyros Platformoje dienos, nebent kitaip reikalautų įstatymai ar kiti teisės aktai.
IV. NUOSAVYBĖS IR AUTORIŲ TEISĖS Į PLATFORMOS TURINĮ, PREKIŲ ŽENKLUS IR DOMENUS
7. Visa Platformoje naudojama ar pateikiama medžiaga, įskaitant tekstą, grafiką, logotipus, piktogramas, nuotraukas, iliustracijas, meno kūrinius, garso ir vaizdo įrašus, jos pagrindą sudarančią HTML kalbą, programinės įrangos kodus, meta žymes, taip pat šios medžiagos rinkinius, išdėstymą ir sutvarkymą (toliau kartu – Platformos turinys), priklauso Valdytojai, JT International SA ar jos grupės įmonei arba yra naudojama Valdytojos ar JT International SA pagal licenciją, arba Valdytoja ar JT International SA yra įgaliota visų teisių į ją savininko ją naudoti ar atkurti, ir tokia medžiaga yra saugoma autorių teisių, prekių ženklų apsaugos ir kitų galiojančių įstatymų. Numatomo ir įprasto naudojimosi Platforma metu jums leidžiama atvaizduoti Platformos turinį jūsų kompiuterio naršyklėje. Kopijuoti ar naudoti Platformos turinį kitais būdais ar tikslais draudžiama. Visų pirma, draudžiama i) keisti, pardavinėti, atkurti, platinti, pakartotinai perdavinėti, publikuoti, atvaizduoti, rengti išvestinius darbus, pakartotinai skelbti arba kitaip naudoti bet kokį Platformos turinį ir jo pagrindą sudarančias nuosavybės teises ar autorių teises be išankstinio rašytinio Valdytojos ar JT International SA sutikimo; arba ii) šalinti ar keisti bet kokius matomus ar nematomus identifikatorius, žymes, pranešimus ar atsakomybės ribojimo pranešimus. Jei Naudotojas nori panaudoti Platformos turinį kitais nei asmeninio naudojimo tikslais arba pakeisti Platformos turinį, jis turi susisiekti su mumis per “JTI CHAT“ nuorodą “Pagalba”.
8. JTI prekių ženklai ir logotipai bei Platformoje pateikti prekių ženklai yra Valdytojai ar JT International SA priklausantys ar jų pagal licenciją naudojami prekių ženklai (toliau – Prekių ženklai). Taip pat Platformoje gali būti pateikiami kiti prekių ženklai, priklausantys ar valdomi trečiųjų šalių (toliau – Trečiųjų šalių ženklai). Naudotojui naudojantis Platforma ir jos turiniu neturėtų būti laikoma, kad jam netiesiogiai ar kitu būdu suteikiamas leidimas naudoti Prekių ženklus ar Trečiųjų šalių ženklus be išankstinio rašytinio Prekių ženklų ar Trečiųjų šalių ženklų savininko ar savininkų sutikimo.
9. Naudotojui draudžiama naudoti „kadrus“ ar „kadravimo“ (angl. framing) technikas siekiant jais apimti tam tikrą Platformos turinį, Trečiųjų šalių turinį, Prekių ženklus, Platformos domenus ir Trečiųjų šalių ženklus ar kitą nuosavybės teise priklausančią informaciją be mūsų rašytinio sutikimo. Naudotojui draudžiama naudoti meta žymes ar bet kurį kitą „paslėptą tekstą“, kuriame naudojamas mūsų pavadinimas, Prekių ženklai ar Trečiųjų šalių ženklai, be mūsų aiškaus rašytinio sutikimo arba, atitinkamais atvejais, Trečiųjų šalių ženklų savininkų aiškaus rašytinio sutikimo.
V. NAUDOJIMASIS PLATFORMA
10. Naudotojas sutinka naudotis Platforma tik teisėtais tikslais.
11. Naudotojas nesinaudoja Platforma ir neleidžia kitiems naudotis Platforma tam, kad:
i) atsisiųstų, nusiųstų el. paštu, paskelbtų, leistų naudotis, suteiktų prieigą ar kitaip perduotų bet kokią medžiagą, kuri yra neteisėta, žalinga, kelianti grėsmę, užgauli, bauginanti, klaidinanti, įžeidžianti, vulgari, nepadori, šmeižianti, pornografinė, skleidžianti neapykantą ar užgauli rasės, etninės kilmės ar kitu atžvilgiu, įskaitant, be kita ko, visą medžiagą, skatinančią elgesį, kuris būtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu ar sukeltų civilinę atsakomybę, pažeistų kitų asmenų intelektinės nuosavybės ar kitas teises, atskleistų privačią ar asmeninę bet kurio asmens informaciją arba kitaip pažeistų bet kokius galiojančius vietos, nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus;
ii) nusiųstų el. paštu, paskelbtų, leistų naudotis, suteiktų prieigą ar kitaip perduotų bet kokią neprašytą ar nesankcionuotą reklaminę medžiagą, brukalą, elektroninį šlamštą, grandininius laiškus, informaciją apie piramidines schemas ar bet kokios kitos formos įkyraus raginimo medžiagą;
iii) įkeltų, nusiųstų el. paštu, paskelbtų, leistų naudotis, suteiktų prieigą ar kitaip perduotų Platformoje bet kokią medžiagą, kurioje yra programinės įrangos virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitų kompiuterinių kodų, failų ar programų, skirtų sutrikdyti, sunaikinti, pakeisti ar apriboti bet kurios kompiuterinės programinės įrangos ar aparatinės įrangos, arba telekomunikacijų įrangos funkcionalumą;
iv) sutrikdytų arba nutrauktų Platformos ar prie jos prijungtų serverių arba tinklų veikimą, įskaitant bandymus sutrikdyti bet kurio kito naudotojo, serverio ar tinklo prieigą, įskaitant, be apribojimų, sukeliant perkrovas, vykdant paslaugų teikimą trikdančias atakas (angl. denial of service attacks), siunčiant šlamštą, sukeliant Patformos sutrikimus ar el. pašto antplūdį (angl. mail-bombing), arba nesilaikant prie Platformos prijungtų tinklų reikalavimų, tvarkos, politikų ar taisyklių;
v) naudotų Platformą viešais ar komerciniais tikslais be aiškaus išankstinio rašytinio mūsų leidimo;
vi) keistų, adaptuotų, teiktų sublicencijas, verstų, pardavinėtų, naudotų apgrąžos inžineriją, dekompiliuotų ar deasembliuotų bet kurią Platformos dalį; arba
vii) rinktų ar saugotų Naudotojų asmens duomenis.
12. Platforma skirta lankytis joje iš Lietuvos teritorijos. Naudotojas sutinka, kad mes nesame atsakingi už galiojančių užsienio šalių vietos įstatymų laikymąsi.
VI. PLATFORMOS PRIVATUMO POLITIKA IR SLAPUKŲ POLITIKA
13. Lankydamiesi Platformoje patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote Platformos Privatumo politiką, taikomą Naudotojo asmens duomenų rinkimui, naudojimui, saugojimui ir atskleidimui, ir Platformos Slapukų politiką, kurioje išdėstyta informacija apie Platformoje naudojamus slapukus. Jūs sutinkate i) teikti tikslią, galiojančią ir išsamią informaciją apie save, kurią gali būti prašoma suteikti atitinkamose formose; ii) tvarkyti ir laiku atnaujinti savo asmens duomenis ir visą kitą mums suteiktą informaciją; iii) visiškai atsakyti už visą naudojimąsi Platforma.
VII. PLATFORMOS PAKEITIMAI
14. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo atitinkamu metu be įspėjimo keisti bet kurią Platformos dalį arba laikinai ar visam laikui nutraukti jos veikimą, arba apriboti, arba uždrausti prieigą prie jos. Naudotojas sutinka, kad mes neprisiimame atsakomybės Naudotojui ir jokiai trečiajai šaliai už Platformos pakeitimą, jos veikimo sustabdymą ar nutraukimą. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu be įspėjimo taisyti bet kokias bet kurioje Platformos dalyje pasitaikančias klaidas ar informacijos trūkumus, tačiau neprivalome to daryti.
VIII. HIPERNUORODOS
15. Platformoje gali būti teikiamos hipernuorodos į kitų šalių valdomas interneto svetaines. Šios hipernuorodos nereiškia, kad mes remiame ar esame susiję su interneto svetaine, į kurią pateikta hipernuoroda. Lankydamasis tokiose trečiųjų šalių svetainėse ir jomis naudodamasis, įskaitant jose pateikiamą informaciją, medžiagą, gaminius ir paslaugas, Naudotojas visiškai prisiima su tuo susijusią riziką.
IX. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS
16. PLATFORMA, JOS TURINYS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS TEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA, IR TOKIE, KOKIE YRA PRIEINAMI, NETEIKIANT JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSTATYMŲ NUMATYTŲ AR KITŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ. 17. PLATFORMOJE GALI BŪTI NETIKSLUMŲ AR TIPOGRAFINIŲ KLAIDŲ. MES NETEIKIAME JOKIŲ PAŽADŲ DĖL PLATFORMOS AR JOS TURINIO SAUGUMO, PATIKIMUMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISINGUMO AR TIKSLUMO IR JOS TINKAMUMO BET KURIEMS TIKSLAMS. X. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
18. Tiek, kiek leidžiama remiantis įstatymais, mes neprisiimame atsakomybės už jokias aiškias ar numanomas sąlygas, garantijas, pareiškimus ar kitas nuostatas, kurios gali būti taikomos mūsų Platformai ar bet kokiam jos turiniui.
19. Mes neprisiimame atsakomybės jokiam Naudotojui už jokius nuostolius dėl sutarties, teisės pažeidimo (įskaitant aplaidumą) ir ko kito, net jei tai buvo galima numatyti, kylančios iš ar susijusios su: (i) naudojimusi Platforma ar negalėjimu ja naudotis; (ii) bet kurio Platformoje pateikto turinio naudojimu ar pasikliovimu juo.
20. Mes jokiais būdais neprisiimame atsakomybės už: (i) pelno, pardavimų, verslo ar pajamų praradimą; (ii) verslo nutraukimą; (iii) numatomų sutaupymų praradimą; (iv) verslo galimybės, prestižo ar reputacijos praradimą; (v) kitus netiesioginius nuostolius.
21. Mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius, kuriuos sukelia virusai, Platformos turinio teikimą trikdanti ataka ar kita technologiškai žalinga medžiaga, kuri gali apkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą jums nuosavybės teise priklausančią medžiagą dėl to, kad naudojotės mūsų Platforma arba atsisiuntėte tam tikrą turinį iš jos ar iš bet kurios kitos interneto svetainės, kurios nuoroda buvo pateikta Platformoje.
XI. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS
22. Naudotojas yra atsakingas ir prisiima atsakomybę už: a) visų Naudotojo pareiškimų, garantijų, susitarimų ir įsipareigojimų pagal šias Naudojimosi sąlygas pažeidimą ir už tokio pažeidimo pasekmes, įskaitant visus mūsų dėl to patirtus nuostolius; b) visus veiksmus, kurie vykdomi Naudotojui naudojantis Platforma; ir c) visus Naudotojo veiksmus ir neveikimą.
23. Naudotojas sutinka apsaugoti Valdytoją ir prisiimti atsakomybę dėl visų reikalavimų, nuostolių, sprendimų, žalos, sąnaudų ir išlaidų (įskaitant, be apribojimų, pagrįstus teisinius mokesčius), Valdytojos patirtų ar atsiradusių dėl Naudotojo ar bet kurio kito asmens Naudotojo vardu vykdomo Platformos naudojimo ar lankymo, arba Platformos turinio ar Trečiųjų šalių turinio naudojimo, arba šių asmenų įvykdyto šių Naudojimosi sąlygų pažeidimo. Naudotojas teikia išsamią pagalbą ir bendradarbiauja su Valdytoja taip, kaip pagrįstai reikalauja Valdytoja, ginantis nuo tokių pretenzijų ar reikalavimų.
XII. TAIKOMA TEISĖ
24. Šioms Naudojimosi sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ginčai tarp mūsų ir Naudotojo, susiję su Platforma, šiomis Naudojimosi sąlygomis, sprendžiami išimtinai Lietuvos Respublikos teismuose ir Naudotojas visų šių ginčų atžvilgiu neatšaukiamai paklūsta išimtinei šių teismų jurisdikcijai ir su ja sutinka.
XIII. PERLEIDIMAS
25. Naudotojui draudžiama perleisti ar kitaip perduoti savo teises, pareigas ir įsipareigojimus pagal šias Naudojimosi sąlygas.
XIV. PAKEITIMAI IR ATNAUJINIMAI
26. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias Naudojimosi sąlygas. Visi tokie pakeitimai įsigalioja paskelbus naują ar pakeistą Naudojimosi sąlygų versiją Platformoje. Naudotojui lankantis Platformoje ir naudojantis ja taikomos tuo metu galiojančios Naudojimosi sąlygos.
27. Pastarąjį kartą šios Naudojimosi sąlygos buvo sudarytos / atnaujintos 2021 m. kovo 1 d.
XV. KONTAKTINIAI DUOMENYS
28. Visi klausimai, komentarai ir pranešimai apie pažeidimus turi būt siunčiami ums per „JTI CHAT“ nuorodą “Pagalba”.