Privaatsuspoliitika

back

Privaatsuspoliitika

JTI CHAT PRIVAATSUSPOLIITIKA

I. ÜLDSÄTTED
1. Tere tulemast virtuaalsele platvormile JTI CHAT, mis asub veebilehel
www.jtichat.com/lt/ (edaspidi platvorm). Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi privaatsuspoliitika)
reguleerib, kuidas vastutav töötleja UAB JTI Baltic, juriidilise isiku kood 111583352, aadress, Konstitucijos
pr. 21C, Vilnius (edaspidi meie või vastutav töötleja) haldab teie, st platvormi kasutavate isikute,
andmeid.
2. Teie isikuandmete töötlemisel järgime Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016.
aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete
vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ (edaspidi IKÜM) kehtetuks tunnistamise kohta, Leedu
Vabariigi seadust isikuandmete õigusliku kaitse kohta ja muid vahetult kohaldatavaid õigusakte, mis
reguleerivad isikuandmete kaitset.
3. Meie jaoks on oluline, et teie isikuandmed platvormil oleksid täpsed ja ajakohased.
Andke palun meile teada, kui teie isikuandmed meie koostöö käigus peaksid muutuma.
II. MÕISTED
4. Isikuandmete turvalisuse rikkumine on turvalisuse rikkumine, mille tulemuseks on
isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik hävitamine, kadumine, muutmine, loata avalikustamine,
edastamine, säilitamine või muu töötlemine.
5. Andmete töötlemine on mis tahes toiming või toimingute jada, mis teostatakse
isikuandmete või isikuandmete kogumitega, olenemata sellest, kas see toimub automatiseeritud
vahenditega või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, sorteerimine, korrastamine, säilitamine,
kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, juurdepääs, kasutamine, avalikustamine edastamise
teel, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, ühtlustamine või ühendamine teiste
andmetega, piiramine, kustutamine või hävitamine.
6. Volitatud andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid
vastutava töötleja nimel.
III. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
7. Teie isikuandmete töötlemisel juhindume järgmistest põhimõtetest:
7.1 isikuandmeid töödeldakse seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil;
7.2 isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja seaduslikel
eesmärkidel ning neid ei töödelda edasi viisil, mis on vastuolus nende eesmärkidega;
7.3 isikuandmed on piisavad, asjakohased ja vajalikud ainult määratletud eesmärgi jaoks;
7.4 isikuandmed on täpsed ja neid ajakohastatakse vastavalt vajadusele;
7.5 isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab teie tuvastamist mitte kauem, kui see on
vajalik nimetatud eesmärkide jaoks;
7.6 isikuandmeid töödeldakse ainult sellisel viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase
turvalisuse.
IV. TÖÖDELDATAVAD ISIKUANDMED
8. Me võime koguda teie kohta järgmisi andmeid:
Teie isiklik teave

9. Teie isiklik teave, st teie nimi, sugu, isikukood, vanus, teave, kas olete tubaka ja sellega
seotud toodete tarbija, teave, milliseid tubaka- ja sellega seotud tooteid te teate, millistes
kampaaniaprogrammides te osalete, teie isiklikud huvid, arvutioskus, arvamused, eelistused, platvormi
kasutajanimi, parool, JTI CHATi kontonumber (või mõni muu teile määratud number või kood), andmed
teie poolt kogutud punktide ja JTI kampaaniaprogrammi raames tellitud auhindade kohta, tarneaadress (e-
posti aadress), teie töökoha nimi ja aadress, teie töökogemus ja hoiakud, muud küsitlustes ja
programmides esitatud isikuandmed, mida te meile esitate ise, täites platvormil olevaid vorme.
10. Te esitate oma isikuandmed vabatahtlikult. Kui te ei esita oma andmeid, ei saa te
osaleda JTI müügiedendamise ja/või kaubamärgi tuntuse tõstmise programmis.
Teie isikuandmed, mida me kogume või genereerime automaatselt
11. Iga kord, kui külastate platvormi, võime automaatselt koguda järgmist teavet (mida
võidakse koguda küpsiste abil, mille üksikasjad on esitatud meie küpsiste poliitikas):
12.1. tehnilised andmed, sealhulgas interneti-protokolli (IP) aadress, mida kasutatakse teie
arvuti ühendamiseks internetiga, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi eelistused, brauseripluginate tüübid
ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm; ning
12.2. teave teie külastuse kohta, sealhulgas: kogu universaalne URL-i sirvimise liiklus
platvormile, selle kaudu ja sealt välja (sealhulgas kuupäev ja kellaaeg); platvormi reageerimisaeg,
allalaadimisvead, teatud lehekülgede külastamise kestus, teave leheküljega interaktsiooni kohta (näiteks
kerimine, klõpsud ja hiirenoolega ülevedamine) ning teave selle kohta, kuidas te lehe sirvimist lõpetasite.
12. Vastutav töötleja ei kogu teie isikuandmete eriliiki, st teavet teie rassilise või etnilise
päritolu, poliitiliste, usuliste, filosoofiliste või muude veendumuste, ametiühingusse kuulumise, tervise,
seksuaalelu või teavet teie karistusregistri andmete kohta. Me julgustame teid hoiduma vabatahtlikult oma
isikuandmete andmisest meile rohkem, kui meil on vaja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud
eesmärkide täitmiseks, eelkõige eespool sätestatud eriliigiliste andmete puhul.
V. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED
13. Me kasutame teie isikuandmeid ainult siis, kui see on õigusaktidega lubatud. Me
töötleme teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
14.1. kui te annate oma andmete töötlemiseks nõusoleku;
14.2. kui see on vajalik meie (või kolmanda osapoole) õigustatud huvide järgimiseks ning teie
huvid ja põhiõigused ei kaalu neid huve üles. Meie õigustatud huvide hulka võib kuuluda platvormi
haldamine, teie teavitamine platvormi muudatustest, veebianalüüs ja muud küsimused;
14.3. kui me peame täitma õiguslikku või regulatiivset kohustust, näiteks tagama auhindadega
seotud maksude õige arvutamise ja maksmise.
14. Pange tähele, et me võime teie isikuandmeid töödelda rohkem kui ühe õigusliku aluse
alusel, sõltuvalt konkreetsest eesmärgist, milleks andmeid kasutatakse. Kui soovite teada, millisel
konkreetsel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme, võtke meiega ühendust JTI CHATi lingi „Abi“
kaudu.
VI. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Teie esitatud teave
15. Kasutame teie esitatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
16.1. tubakatoodete ja nendega seotud toodete müügipunktide esindajatele mõeldud JTI
müügiedendamise ja/või kaubamärgi tuntuse tõstmise programmi rakendamine, sealhulgas, kuid mitte

ainult, erinevate mängude, küsitluste ja loteriide korraldamine, võitjate väljaselgitamine ja auhindade
jagamine;
16.2. teie teavitamine meie platvormi muudatustest või muudest teid mõjutavatest
muudatustest või teie küsimustele vastamine;
16.3. juriidiliste nõuete järgimine, näiteks maksunõuete seoses JTI müügiedendamise ja/või
kaubamärgi tuntuse tõstmise programmi rakendamisega, auhindade väljaandmisega, kui seda nõuavad
kohaldatavad seadused, määrused, pädevate asutuste seaduslikud nõuded;
16.4. mistahes muu seadusega ettenähtud eesmärk.
17. Me kasutame automaatselt kogutud või meie genereeritud isikuandmeid:
17.1. platvormi haldamiseks, sealhulgas tõrgete kõrvaldamiseks, andmeanalüüsiks jne;
17.2. selleks, et parandada platvormi ja tagada, et sisu esitatakse teile võimalikult tõhusalt,
ning selleks koostada koondstatistikat platvormi kasutamise kohta;
17.3. selleks, et kaitsta platvormi ja hoida seda turvalisena.
VII. TEIE ANDMETE AVALIKUSTAMINE
18. Me võime edastada teie isikuandmeid JTI kontserni liikmetele, nimelt JT International
SA-le kui põhivaldusettevõttele ja selle sidusettevõtetele.
19. Me võime edastada teie andmed järgmistele teatavatele kolmandatele isikutele:
19.1. äripartnerid, tarnijad ja alltöövõtjad, kes aitavad meil oma eesmärke saavutada, näiteks
reklaami- või turundusagentuurid, andmete hostingu-, platvormi hooldus- ja sisu pakkujad jne. Tavaliselt
tegutsevad sellised partnerid, tarnijad ja alltöövõtjad andmete töötlejatena;
19.2. analüütiliste teenuste ja otsinguvahendite pakkujad, mis aitavad meil platvormi täiustada
ja optimeerida. Platvorm kasutab Google Analyticsi veebianalüüsi teenust, et aidata analüüsida, kuidas
platvormi kasutatakse. Google Analytics kasutab selleks küpsiseid. Google Ireland Limited, mis asub
aadressil Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, vastutab sellise töötlemise eest ja tegutseb
volitatud andmete töötlejana. Lisateavet andmete töötlemise kohta sel eesmärgil leiate Google’i
privaatsuspoliitikast. Palun lugege ka meie küpsiste poliitikat.
20. Me võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ka järgmistel asjaoludel:
20.1. juhul, kui me müüme või omandame konkreetse ettevõtte või vara, selle ettevõtte või
vara potentsiaalsele müüjale või ostjale;
20.2. juhul, kui meid või sisuliselt kõik meie varad omandab kolmas isik, millisel juhul
loetakse vastutava töötleja valduses olevad isikuandmed üheks ülekantavate varade elemendiks;
20.3. kui meil on kohustus avalikustada või esitada teie isikuandmeid, et täita juriidilist
kohustust või jõustada või kohaldada JTI CHAT platvormi kasutustingimusi; või selleks, et kaitsta meie,
meie klientide või teiste isikute õigusi, vara või turvalisust. Samuti võime jagada teavet teiste ettevõtete ja
organisatsioonidega kaitse pettuse eest eesmärgil.
VIII. KUS ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME
21. Teie isikuandmeid võidakse edastada ja säilitada väljaspool Euroopa
Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse. Neid võivad töödelda ka meie või mõne meie tarnija
töötajad väljaspool EMPd. Me võtame kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada teie andmete turvaline
töötlemine vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui andmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse,
edastatakse need riikidesse, mis on Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud piisava andmekaitse tasemega
riikideks (näiteks Šveits), või kohaldatakse selliste andmete edastamise suhtes standardseid andmekaitse
tingimusi. Kui soovite selle kohta lisateavet, võtke meiega ühendust JTI CHATi lingi „Abi“ kaudu.

IX. ANDMETE TURVALISUS
22. Teie isikuandmete töötlemisel kasutame asjakohaseid menetlusi ja turvameetmeid, et
vältida volitamata juurdepääsu teie andmetele ja nende juhuslikku kadumist. Kõiki isikuandmeid
säilitatakse meie turvalistes serverites. Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult töötajatel, esindajatel,
töövõtjatel ja muudel kolmandatel isikutel, kes peavad seda teadma. Nad töötlevad teie isikuandmeid
ainult vastavalt meie juhistele ja nende suhtes kehtib konfidentsiaalsuskohustus.
23. Kahjuks ei ole teabe edastamine internetis täiesti turvaline. Kuigi me teeme kõik endast
oleneva, et kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me tagada platvormi kaudu edastatavate andmete turvalisust.
Meil on kehtestatud menetlused võimalike andmete rikkumise korral ja kui me oleme seadusega
kohustatud seda tegema, teavitame teid ja kõiki asjaomaseid reguleerivaid asutusi rikkumistest.
X. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME
24. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui teil on õigus osaleda JTI müügiedendus-
ja/või kaubamärgi tuntuse tõstmise programmis ning olla platvormi kasutaja. Kui teie töökoha laad muutub
ja te ei saa enam osaleda JTI müügiedendus- ja/või kaubamärgi tuntuse tõstmise programmis,
lõpetatakse teie konto platvormil vastavalt JTI CHAT platvormi kasutustingimustele ning JTI ei töötle enam
teie isikuandmeid, vaid hävitab need.
25. Teie isikuandmeid töödeldakse maksimaalselt 1 aasta jooksul alates teie viimasest
sisselogimisest platvormi kontole.
26. Kui isikuandmeid on vaja säilitada kauem, siis säilitame neid vastavalt seaduse või
õigusaktide nõuetele ainult nii kaua, kui see on vajalik õiguslike nõuete täitmiseks.
XI. TEIE ÕIGUSED
27. Teil on järgmised õigused seoses teie isikuandmetega IKÜMis sätestatud juhtudel:
27.1. õigus teada (saada teavet) oma isikuandmete töötlemisest;
27.2. õigus saada kinnitust, et me töötleme teie isikuandmeid, nõuda, et me annaksime teile
juurdepääsu teie isikuandmetele, ja saada koopia teie töödeldavatest isikuandmetest (juurdepääsuõigus);
27.3. nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on ebatäielikud või ebatäpsed
(õigus andmete parandamisele);
27.4. taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui meil ei ole mõjuvat põhjust neid töödelda
või kui olete edukalt kasutanud oma õigust mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega (õigus olla
unustatud);
27.5. mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, kui me tugineme töötlemisel oma
õigustatud huvidele (või kolmanda isiku õigustatud huvidele) ja te usute, et töötlemine mõjutab teie
põhiõigusi ja -vabadusi (Märkus: meil võivad olla andmete töötlemiseks kaalukad õigustatud põhjused,
mis kaaluvad üles teie õigused ja vabadused);
27.6. taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel: a) kui soovite, et me
kontrolliksime teie isikuandmete õigsust; b) kui me kasutame teie isikuandmeid ebaseaduslikult, kuid te ei
soovi, et me neid kustutaksime; c) kui teil on vaja, et me säilitaksime teie isikuandmeid isegi siis, kui me
neid enam ei vaja, sest te vajate neid isikuandmeid õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või
kaitsmiseks; või d) kui te olete takistanud meil teie isikuandmete kasutamist, kuid meil on vaja kontrollida,
kas meil on nende kasutamiseks ülekaalukad õiguspärased põhjused;
27.7. paluda meil edastada teie andmed teile või kolmandale isikule (õigus andmete
ülekantavusele);

27.8. teil on õigus oma nõusolek tagasi võtta, kui me töötleme teie andmeid nõusoleku
alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud nõusoleku
alusel toimuva töötlemise õiguslikkust.
28. Kui soovite kasutada mõnda eespool nimetatud õigust, võtke meiega ühendust JTI
CHATi lingi „Abi“ kaudu.
29. Te ei pea maksma tasu oma isikuandmetele juurdepääsu eest (või muude õiguste
kasutamise eest). Siiski võime nõuda mõistlikku tasu, kui teie taotlus on selgelt põhjendamatu, korduv või
ebaproportsionaalne. Samuti võime sellistel asjaoludel keelduda teie taotluse täitmisest.
30. Meil võib olla vaja küsida teilt konkreetset teavet teie isikusamasuse kinnitamiseks. See
on turvameede, millega tagatakse, et teie isikuandmeid ei avaldata isikule, kellel ei ole õigust neid saada.
31. Teil on samuti õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele, Leedu Vabariigi
Riiklikule Andmekaitseinspektsioonile (https://vdai.lrv.lt/) või mistahes muule järelevalveasutusele selles
liikmesriigis, kus te tavaliselt elate, töötate või kus oletatav rikkumine toimus.
XII. MUUDATUSED JA UUENDUSED MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKAS
32. Kõik tulevased muudatused meie privaatsuspoliitikas avaldatakse platvormil ja vajaduse
korral teavitatakse teid e-posti teel. Palun külastage platvormi regulaarselt, et te ei jääks ilma meie
privaatsuspoliitika uuendustest ja muudatustest.
33. Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud/uuendatud 27. septembril 2022.