„JTI CHAT“ platvormi kasutamistingimused

back

„JTI CHAT“ platvormi kasutamistingimused

I. ÜLDTINGIMUSED
1. Tere tulemast virtuaalplatvormi „JTI CHAT“, mis asub aadressil 111583352 (edaspidi "platvorm"), mida haldab UAB JTI Baltic, juriidilise isiku kood 111583352, aadressil Konstitucijos pr. 21C, Vilnius (edaspidi „meie” või „haldur”).
2. Platvormi külastades kinnitab isik, et ta on „JTI CHAT“ kasutustingimused läbilugenud ja nendega nõustunud (edaspidi „kasutustingimused”). Kui isik kõigi kasutustingimustega ei nõustu, ei tohi ta platvormi kasutada.
II. KASUTAJAD
3. Platvorm on avatud üksnes tubaka, tubakatoodete ja tubakatoodetega seotud müügikohtade (edaspidi „tubaka müügikohad”) esindajatele ja töötajatele (füüsilistele isikutele), kes vastavad kõigile platvormi eeskirjadele ning järgmistele tingimustele (edaspidi „kasutajad”):
3.1. Kasutajad peavad olema vähemalt 18-aastased;
3.2. Kasutajatel peab olema lubatud kaubelda tubaka, tubakatoodete ja/või nendega seotud toodetega;
3.3. Kasutajad peavad olema tööle võetud tubaka müügikohas, nagu on näidatud platvormi kasutamise ajal platvormi registris.
III. KONTO
4. Teie konto on platvormil aktiivne, kuni teil on õigus olla kasutaja ülaltoodud tingimustel. Kui te ei saa enam kasutaja olla, peate pärast töö laadi muutmist tühistama platvormil oma konto või sellest teavitama, klõpsates lingil "Teavita töö muutumisest“ ja täites vastava info. Kui haldur leiab, et te ei saa enam kasutaja olla, kustutakse platvormil teie teie isikuandmeid enam ei töödelda ning need hävitatakse.
5. Teie konto võidakse deaktiveerida, kui teie viimasest platvormis kontole sisselogimisest on möödunud rohkem kui 30 päeva. Deaktiveeritud konto saab uuesti aktiveerida ilma kontol kogunenud andmeid kaotamata. Kui soovite konto taasaktiveerida, logige platvormile lingi "Taasta parool" abil sisse hiljemalt 60 päeva jooksul pärast konto deaktiveerimist.
6. Kui te ei võta halduriga ühendust rohkem kui 60 päeva jooksul alates konto deaktiveerimisest, võidakse teie konto ja kõik selles sisalduvad andmed kustutada. Arvestades, et haldur kontrollib igal aastal andmete asjakohasust, töödeldakse teie isikuandmeid igal juhul maksimaalselt 1 aasta jooksul alates teie viimasest platvormi kontole sisselogimise kuupäevast, kui seaduses või muudes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
IV. PLATVORMI SISU, KAUBAMÄRKIDE JA DOMEENIDE OMANDIÕIGUS NING AUTORIÕIGUS 7. Kogu platvormil kasutatud või pakutav materjal, sealhulgas tekst, graafika, logod, ikoonid, fotod, illustratsioonid, kunstiteosed, heli ja video, aluseks olev HTML-keel, tarkvarakood, metasildid ja kogu, sellise materjali paigutus („platvormi sisu“) on halduri, JT International SA või selle kontserni ettevõtete omanduses või seda kasutab haldur või JT International SA litsentsi alusel, või kas haldur või JT International SA on kõigi kasutus- või reprodutseerimisõiguste omaniku loal selle kasutaja ja selline materjal on kaitstud autoriõiguste, kaubamärkide kaitse ja muude kohaldatavate seadustega. Platvormi kavandatud ja tavapärase kasutamise ajal on teil lubatud kuvada platvormi sisu oma arvuti brauseris. Platvormi sisu kopeerimine või kasutamine on keelatud muude vahendite või eesmärkidega. Eelkõige on keelatud i) muuta, müüa, taastada, levitada, platvormi mis tahes sisu ja sellel põhineva omandiõiguse või autoriõiguse taasedastamine, avaldamine, esindamine, tuletisteoste ettevalmistamine, taasavaldamine või muul viisil kasutamine ilma omaniku või JT International SA eelneva kirjaliku nõusolekuta; või ii) eemaldada või muuta mis tahes nähtavat või nähtamatut identifikaatorit, silti, sõnumit või lahtiütlemist. Kui kasutaja soovib platvormi sisu kasutada muuks otstarbeks kui isiklikuks kasutamiseks või platvormi sisu muutas, peab ta meiega ühendust võtma “JTI CHAT“ „Abi “ kaudu.
8. JTI kaubamärgid ja logod ning platvormil kuvatavad kaubamärgid on halduri või JT International SA omandis või nende litsentsiga kasutatavad kaubamärgid („kaubamärgid”). Platvorm võib kuvada ka muid kolmandate isikutele kuuluvaid või nende hallatavaid kaubamärke (edaspidi „kolmandate isikute kaubamärgid”). Kasutaja platvormi ja selle sisu kasutamist ei tohiks tõlgendada nii, et see lubaks kaudselt või muul viisil kaubamärkide või kolmandate isikute kaubamärkide kasutamist ilma kaubamärkide või kolmandate isikute kaunbamärkide omaniku või omanike eelneva kirjaliku nõusolekuta.
9. Kasutajal on ilma meie kirjaliku nõusolekuta keelatud kasutada „raamide” või „raamimise” (ingl. k. framing) tehnikaid teatud platvormi sisu, kolmanda isiku sisu, kaubamärkide, platvormi domeenide ja kolmandate isikute märkide või muu varalise teabe lisamiseks. Kasutajal on keelatud kasutada meta-silte või mis tahes muud varjatud teksti, kasutades meie nime, kaubamärki või kolmanda isiku kaubamärki ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta või vajaduse korral kolmandate isikute kaubamärgi omanike selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.
V. PLATVORMI KASUTAMINE
10. Kasutaja nõustub platvormi kasutama ainult õiguspärastel eesmärkidel.
11. Kasutaja ei tohi platvormi kasutada ega lubada teistel platvormi kasutada selleks, et: i) allalaadida, saata e-posti teel, postitada, teha kättesaadavaks, pakkuda juurdepääsu või muul viisil edastada mis tahes materjali, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, kuritahtlik, hirmutav, eksitav, solvav, labane, rõve, laimav, pornograafiline, vihkav või laimav rassilisest, etnilisest või muust seisukohast, sealhulgas, kuid mitte ainult, materjal, mis propageerib käitumist, mis kujutaks endast kuritegu või põhjustaks tsiviilvastutust, rikuks teiste intellektuaalomandit või muid õigusi, avalikustaks mis tahes isiku era- või isiklikke andmeid või rikuks muul viisil kehtivat kohalikku teavet, siseriiklikku või rahvusvahelist õigust;
ii) saata e-posti teel, avaldada, teha kättesaadavaks, anda juurdepääs või muul viisil edastada soovimatuid või volitamata reklaammaterjale, rämpsposti, ketikirju, teavet püramiidskeemide või mis tahes muud liiki pealetükkivat teavet;
iii) laadita üles, saata e-posti teel, avaldada, tehakättesaadavaks või edastatakse muul viisil platvormil mis tahes materjale, mis sisaldavad tarkvaraviirusi, ussviirusi, trooja hobuseid või muid arvutikoode, faile või programme, mis on mõeldud arvutitarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete funktsionaalsuse katkestamiseks, hävitamiseks, muutmiseks või piiramiseks;
iv) häirida või katkestada platvormi või sellega ühendatud serverite või võrkude tööd, sealhulgas katseid häirida mis tahes muu kasutaja, serveri või võrgu juurdepääsu, sealhulgas piiranguteta ülekoormus, teenuse keelamise rünnakud, rämpspost, mis põhjustab platvormi väärarenguid või e-post posti teel pommitamine (ingl. k. mail-bombing)) või platvormiga ühendatud võrkude nõuete, protseduuride, põhimõtete või reeglite rikkumist;
v) kasutada platvormi avalikeks või ärilistel eesmärkidel ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata;
vi) muuta, kohandada, anda all-litsentse, tõlkida, müüa, kasutada platvormi mis tahes osa pöördprojekteerimist, dekompileerimist või lahtimuukimist; või
vii) kasutada kogutud ja säilitatud isikuandmeid.
12. Platvorm on mõeldud Eesti territooriumil külastammiseks. Kasutaja nõustub, et me ei vastuta kohaldatava välisriigi õiguse järgimise eest.
VI. PLATVORMI PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE POLIITIKA
13. Platvormi külastamisega kinnitate, et olete lugenud ja mõistnud platvormi privaatsuspoliitikat kasutajate isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks ja avalikustamiseks ning platvormi küpsiste poliitikat, mis sisaldab teavet platvormil kasutatavate küpsiste kohta. Te nõustute i) andma täpset, kehtivat ja täielikku teavet enda kohta, mida võidakse nõuda asjaomastes vormides; ii) töötlema ja ajakohastama õigeaegselt oma isikuandmeid ning mis tahes muud meile esitatud teavet; iii) vastutama täielikult platvormi igasuguse kasutamise eest.
VII. PLATVORMI MUUDATUSED
14. Me jätame endale õiguse muuta platvormi mis tahes osa kas ajutiselt või alaliselt või piirata või keelata sellele juurdepääsu mis tahes sobival ajal ilma ette teatamata. Kasutaja nõustub, et me ei vastuta kasutaja ega ühegi kolmanda isiku ees platvormi muutmise, peatamise või lõpetamise eest. Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi parandada platvormi mis tahes osas esinevaid vigu või teabelünki hoiatamata, kuid pole kohustatud seda tegema.
VIII. HÜPERLINGID
15. Platvorm võib anda hüperlinke teiste riikide hallatavatele veebisaitidele. Need hüperlingid ei tähenda, et me hüperlinki toetame või oleme seotud veebisaidiga, millele hüperlink on esitatud. Selliste kolmandate isikute veebisaitide külastamisel ja kasutamisel, sealhulgas seal sisalduva teabe, materjalide, toodete ja teenuste kasutamisel, vastutab kasutaja sellega seotud riskide eest täies ulatuses.
IX. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
16. PLATVORM, SELLE SISU JA KOLMANDATE ISIKUTE SISU ESITATAKSE SELLISENA, NAGU NEED ON JA NEED ON KÄTTESAADAVAD ILMA OTSESE VÕI KAUDSE, SEADUSJÄRGSE VÕI MUU AVALDUSE, GARANTII VÕI TINGIMUSETA.
17. PLATVORM VÕIB SISALDADA EBATÄPSUSI VÕI VIGU. ME EI ANNA ÜHELGI EESMÄRGIL MINGEID LUBADUSI PLATVORMI VÕI SELLE SISU TURVALISUSE, USALDUSVÄÄRSUSE, ÕIGEAEGSUSE, KORREKTSUSE VÕI TÄPSUSE KOHTA.
X. VASTUTUSE PIIRAMINE
18. Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me ühegi selge või kaudse tingimuse, garantii, avalduse või muu sätte eest, mida võib kohaldada meie platvormi või selle sisu suhtes.
19. Me ei võta endale vastutust ühegi kasutaja ees kahju eest, mis on põhjustatud lepingust, seaduse rikkumisest (sealhulgas hooletusest) ja muust, isegi kui seda oleks võinud ette näha, ning mis tuleneb või on seotud:
(i) Platvormi kasutamise või võimetusega seda kasutada;
(ii) Platvormi mis tahes sisu kasutamise või sellele tuginemisega.
20. Me ei võta mingil juhul vastutust:
(i) Kasumi-, müügi-, äri- või tulu kaotuse eest;
(ii) Äritegevuse häirimise eest;
(iii) Eeldatava kokkuhoiu kaotuse eest;
(iv) Ärivõimaluste, firmaväärtuse või maine kaotuse eest;
(v) Muud kaudsete kahjude eest.
21. Me ei võta vastutust viiruse põhjustatud kahju eest, platvormi sisu häiriva rünnaku või muu tehnoloogiliselt kahjuliku materjali eest, mis võib nakatada teie arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muud materjali, mis teile kuulub selle tulemusena, et olete kasutanud meie platvormi või laadinud sellelt või mõnelt muult platvormilt viidatud veebisaidilt alla teatud sisu.
XI. VASTUTUSEST VABASTAMINE
22. Kasutaja vastutab ja võtab endale vastutuse järgneva eest: a) käesolevate kasutustingimuste kohaste kasutajaavalduste, tagatiste, kokkulepete ja kohustuste rikkumise ning sellise rikkumise tagajärgede eest, sealhulgas selle tagajärjel tekkinud kahju eest; b) mis tahes tegevuse eest, mille kasutaja platvormi kaudu on võtnud; ja c) mis tahes kasutaja tegevuse ja tegevusetuse eest.
23. Kasutaja nõustub haldurit kaitsma ja võtma vastutuse kõigi nõuete, kahjude, otsuste, kadude ja kulude (sealhulgas ilma piiranguteta mõistlike õiguskulude) eest, mis on tekkinud või tekkinud seoses platvormi kasutaja või muu isiku nimel kasutamise või osalemisega või platvormi või kolmanda isiku sisu kasutamisega, või käesolevate kasutustingimuste rikkumisega nende isikute poolt. Kasutaja osutab üksikasjalikku abi ja teeb halduriga koostööd, nagu haldur seda selliste nõuete või nõuete kaitsmiseks põhjendatult nõuab.
XII. KOHALDATAV ÕIGUS
24. Nende kasutamistingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Kõik platvormiga seotud vaidlused meie ja kasutaja vahel lahendatakse eranditult Eesti Vabariigi kohtutes ning kasutaja kinnitab pöördumatult nende kohtute ainupädevust ja lepib nendega kokku kõigis nendes vaidlustes.
XIII. ÜLEANDMINE
25. Kasutajal on keelatud oma käesolevatest kasutustingimustest tulenevaid õigusi, kohustusi ja kohustusi üle anda või muul viisil üle anda.
XIV. MUUDATUSED JA VÄRSKENDUSED
26. Me jätame endale õiguse neid kasutustingimusi igal ajal muuta. Kõik sellised muudatused jõustuvad pärast kasutustingimuste uue või muudetud versiooni platvormil avaldamist. Kui kasutaja külastab platvormi ja kasutab seda, kehtivad praegused kasutustingimused.
27. Need kasutustingimused kehtestati viimati 1. märtsil 2021.a.
XV. KONTAKTANDMED
28. Kõik küsimused, kommentaarid ja teated rikkumiste kohta tuleb saata meile „JTI CHAT“ „Abi” kaudu.